BED’Ü’L-EMÂLÎ RİSÂLESİ

Türkçe şerhli Bed’ü’l-Emâlî Risâlesi. Siyah renk (is) mürekkep ile yazılmış, altın tezhipli, altın cetvelli. Eserde “Hezihi Risâletü Bed’ü’l Emâlî maâ şerhihi’ttürki vallahül müste’an ve aleyhittevekkelan / bu Türkçe şerhiyle beraber bed’ü’l-Emâlî Risalesi’dir” yazmakta. Hicri 569 (1174) yılında “Ali bin Osman el-Ûşî” tarafından kaleme alınan “Mâtürîdî Akaid Risâlesi”nin Türkçe şerhli hali. Fevkalade kondisyonda. Ele geçmez yüksek kıymette koleksiyonluk eserdir.

Ölçüler: 65 x 47 cm.

*Risâle İslâm’ın temel konularını ilâhiyyât, nübüvvât ve sem‘iyyât şeklindeki klasik şemaya sadık kalarak işler. Halku’l-Kur’ân, rü’yetullah, haberî sıfatlar, insan fiili ve aslah gibi konulara temas eder, ayrıca bu mevzularda Ehl-i sünnet’e muhalif görüşler ileri süren fırkalara karşı zımnî tenkitler yöneltir. Ağırlıklı olarak iman konusu ele alınmış ve Ehl-i sünnet’in tekfir anlayışı dile getirilmiştir. Risâlede ölüm, ölüm sonrası hayat ve âhiret halleri de işlenmiştir. Manzum olması ve özlü bilgi vermesi sebebiyle öğrenim ve ezberlenme açısından kolaylık sağlayan bu önemli risâle medreselerin başlangıç sınıflarında okutulan akaid ve kelâm metinleri arasında çok rağbet görmüş, pek çok defa istinsah edilmiş, üzerinde tercüme ve şerh olarak birçok çalışma yapılmıştır.